Vi tilrettelegger gode ruter for gående og syklende som kommer over Stangebrua, både over Espern og langs anleggsområdet i Stangevegen, slik at fremkommeligheten skal være god. Se lysegrønne omkjøringsruter i kartet. Bruk gjerne sykkel hvis du kommer andre veier også, det vil hjelpe på trafikkbelastningen og er et effektivt transportmiddel inne i byen.