Tjenesten kan ytes:

  • Brukerstyrt personlig assistanse ( BPA ). Kjernen i personlig assistanse er brukerstyring ved at bruker ivaretar arbeidslederrollen
  • I regi av Hamar kommune hvor bruker eller kommunen er arbeidsleder ( PA )

De tjenestene du har rett til å få organisert som personlig assistanse er:

  • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
  • Avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Timeantallet ved personlig assistanse skal i utgangspunktet være det samme som om tjenestene ikke er organisert som personlig assistanse. Det vil si at kommunen først foretar en vurdering av ditt behov for helse og omsorgstjenester, og at kommunen velger om tjenesten skal organiseres som eksempelvis hjemmesykepleie og hjemmehjelp eller som personlig assistanse.

Målgruppe

BPA skal bidra til at du gjennom arbeidslederrollen benytter og utvikler egne ressurser. Målsettingen er et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelse.

I vurderingen vil det derfor være relevant å ta hensyn til hvorvidt organiseringen kan bidra til yrkesdeltakelse, utdanning for et aktivt og selvstendig liv, og til ivaretakelse av foreldrerollen. Også andre former for deltakelse i samfunnslivet som organisasjonsliv, politikk, kultur er relevant.

Kriterier

Organisering av tjenester som BPA, forutsetter at bruker eller en nærstående har tilstrekkelige ressurser og funksjonsevne, og påtar seg oppgavene og ansvaret som følger arbeidslederrollen.

Arbeidsleder skal lede i henhold til gjeldende lover og avtaleverk. Det vil si at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen, herunder organisering og innhold i tjenesten i tråd med ditt behov og vedtak, og for å sikre ansattes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. Viktige elementer i arbeidslederrollen er opplæring og veiledning av assistenter, medvirkning ved valg av assistenter/ansettelser, sette opp og følge arbeidsplaner, kontrollere timelister og sørge for vikarer ved ferieavvikling og sykdomsfravær. Arbeidslederrollen er ulønnet, og kommunen betaler ingen lønn eller godtgjørelse for oppgaver knyttet til arbeidsledelse.

Tildeling av personlig assistanse tar utgangspunkt i følgende kriterier:

  • Søker er under 67 år
  • Søker antas å ha behov for tjenester ut over 2 år
  • Søker antas å ha behov for tjenester i minst 32 timer pr. uke
  • Kommunen kan velge å organisere tjenesten som personlig assistanse dersom dette er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig
  • Retten til personlig assistanse omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Unntak fra retten til personlig assistanse

Helsehjelp ytes i utgangspunktet av den kommunale helsetjenesten. Personlig assistanse kan likevel vurderes dersom dette er hensiktsmessig, og gir forsvarlige helsetjenester.

Selv om en person ikke har rettskrav på personlig assistanse, har kommunen plikt til å vurdere om tjenestene likevel skal organiseres som personlig assistanse for de som søker.

Lovhjemmel

En forutsetning for rett til personlig assistanse er at brukeren har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd.

Begrepet «nødvendige helse- og omsorgstjenester» er å forstå som nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell helse- og sosialfaglig vurdering jf. helse- og omsorgstjeneste-loven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene b.

Brukere som oppfyller kriteriene i pasient – og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d, har krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Iht. helse– og omsorgstjenesteloven § 3-8 skal kommunen også ha tilbud om BPA til andre enn de som er omfattet av retten til BPA.

Kommunen må gjøre en helhetlig og individuell vurdering, for å avgjøre om det er mest hensiktsmessig å organisere tjenester som BPA, og det skal iht. Pasient – og brukerrettighetsloven § 3-1 legges stor vekt på brukers ønske.

Søknad

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Saksbehandlingstid er 4 uker. I vedtaket vil det fremkomme om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og evt hva tjenesten vil omfatte.

Du har rett til å påklage vedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes Hamar kommune, Tildelingsenhet for helse og omsorgstjenester i Ankerskogen. PB 4063, 2306 Hamar.

Priser

Egenandel for brukerstyrt personlig assistanse følger de vanlige reglene for Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Unntaket er Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalett besøk, til av - og påkledning, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende egenomsorg. Hvor mange timer det kan kreves vederlag for vurderes individuelt og fremkommer i vedtaket.

Tilbydere med konsesjon i Hamar kommune

Hav2care AS 
Kontaktperson: Henriette Nilssen
Mob 959 60 480

Prima Assistanse AS
E-post post@prima-assistanse.no 
Kontaktperson: Julia Hansen

Mob 911 40 750

Havna Omsorg a/s
E-post
 post@havnaomsorg.no 
Kontaktperson: Camilla Skovly

Mob 417 66 933

Human Care AS
E-post 
info@humananorge.no 
Kontaktperson: Rebecca Lien

Mob 909 46 000

Ecura Hjemmetjenester og Bpa AS
E-post 
bpa@ecura.no 
Kontaktperson: Elisabeth Bygdnes

Mob 691 29 600

Mevind Assistanse AS
E-post
 post@mevindassistanse.no 
Kontaktperson: Marius Fjeld
Mob 989 09 030

PROCARE AS
E-post 
ole@procareas.no                
Kontaktperson: Ole Fredrik Hansen

Mob 909 61 365

STENDI ASSISTANSE AS                           
Kontaktperson: Finn Allan Mathisen

Mob 994 02 000

SOLID ASSISTANSE AS
E-post 
post@solid-assistanse.no 
Kontaktperson: Espen Bergh

Mob 911 45 990

Assent AS
E-post 
bpa@assent.no    
Kontaktperson: Ada Greve Rokne

Mob 453 30 231

AssisterMeg AS
E-post
 post@assitermeg.no  
Kontaktperson: Marit Dieseth

Mob 400 02 203

Brageva AS
E-post post@brageva.no           
Kontaktperson: Magnus Risto

Mob 400 700 20

JAG Assistanse AS
E-post post@jagassistanse.no          
Kontaktperson: Cathrine Schumann

Mob 962 09 666

Aberia Omsorg AS
E-post 
post@aberia.no                       
Kontaktperson: Jorunn Amundgård

Mob 482 28 800

ULOBA-INDEPENDENT LIVING NORGE SA
E-post supportsenter@uloba.no       
Kontaktperson: Dag Helge Kleven

Mob 800 20 202

For innleie av firma på sykepleietjenester

Ecura Hjemmetjenester og Bpa AS
Ecura Care – Bemanning/vikar avdeling Oslo
E-post care@ecura.no
Mob 224 11 702    

Kontaktperson: Elisabeth Bygdnes       
Mob 407 28 985