Søknad

Det kan søkes når som helst, det er ingen søknadsfrist.
Søknaden sendes til det omsorgsdistriktet bruker geografisk tilhører. Dersom dette ikke er kjent, sendes søknaden til Hamar kommune, pleie og omsorg, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden ble mottatt.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Klageinstansen er kommunens lokale klagenemd, om nemnda ikke gir klager medhold kan det klages til Fylkeslegen i Hedmark. Klagefristen er 3 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes det distriktet hvor vedtaket er fattet.

Lovhjemmel  

Lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a
Lov om sosiale tjenester §4-3

Priser

Tjenesten er betalingsfri.