Det vurderes hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer, kan ivareta av oppgaver. Det vurderes i det enkelte tilfelle hvor mye brukeren selv kan bidra med – ut fra en filosofi om hjelp til selvhjelp. 

På grunnlag av søknad og et evtuelt vurderingsbesøk, blir det gjort et vedtak som sier noe om antall timer totalt og hvor ofte hjemmehjelpen skal komme. Det vil også være med en beskrivelse av den bistanden som skal gis. Man kan ikke regne med at det er en fast hjemmehjelp som kommer hver gang. 

Hva kan du få hjelp til?

Beskrivelse av veiledende minimumsstandard på praktisk hjelp i hjemmet:

Det er ønskelig at bruker inngår avtale med hjelper fra Frivilligsentralen.
Unntaksvis kan hjemmehjelpa være behjelpelig.

Holdes i bånd eller i avlukket rom når hjemmehjelpen er på besøk. Lufting av hund og stell av dyr inngår ikke i hjemmehjelpsoppgavene.

Hjemmehjelpa utfører ikke husvask eller vask av fellesarealer i borettslag (f. eks. trappegang)

Som regel innvilges klesvask hver 14. dag. Det forutsettes at brukeren stiller vaskemaskin og vaskemidler til disposisjon.  

I samtale med brukeren gjøres det klart at vi tildeler hjelp til renhold av følgende rom: Soverom, bad/toalett, oppholdsrom, kjøkken og inngangsparti som den som har fått innvilget hjelp, bruker daglig. Rom utover dette, for eksempel gjesterom, kan det ikke innvilges hjelp til. Dersom brukeren selv ikke kan ivareta støvtørking, skal dette gjøres av hjemmehjelpen.

Det forutsettes at bruker ikke røyker når hjemmehjelpa er i boligen.

Skifte på seng kan være en del av de arbeidsoppgavene hjemmehjelpa kan gjøre innenfor vedtatt tidsramme.

Unntaksvis innvilges hjelp til stryking av klær.  

Det forutsettes at den enkelte husstand har hensiktsmessig utstyr, for eksempel god nok støvsuger, rene kluter, gummihansker og vaskemidler. Kommunen stiller med øvrig rengjøringsutstyr.

Dette gjøres etter behov ut ifra hygieniske vurderinger.

Vask av glassveranda / veranda kan gjøres 1 gang i året. Det skal gjøres innenfor den tidsrammen som er tildelt.

Dersom komfyren / kjøleskapet er lett å trekke fram , kan dette gjøres av hjemmehjelpa innenfor samme tidsramme.

Vinduspuss tildeles ca. 2 ganger i året innenfor den rammen som er tildelt. Vinduspuss ivaretas på de rom det er innvilget hjelp til. Innvendig pusses vinduene der hjemmehjelpa når opp uten å klatre. Utvendig pusses de vinduer hvor man slipper å klatre opp på stige eller på annen måte setter arbeidstagers helse i fare. Alternativet er at brukeren selv kjøper denne tjenesten.

Søknad

Ingen søknadsfrist, det kan søkes når som helst. Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden ble mottatt.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Vedtak kan påklages etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klageinstansen er Fylkesmannen Innlandet. Klagefristen er 4 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes Enhet for tildeling.

Lovhjemmel: 
Praktisk bistand; daglige gjøremål tildeles i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6, bokstav b

Priser