Kommunedelplanen kan du se her

Vedtaket ble gjort med bakgrunn en prosess med flere traséalternativer for dobbeltspor gjennom Hamar, kommunalt vedtak av trasekorridor Øst C i juni 2020, innsigelser fra regionale myndigheter og en mekling som resulterte i et justert planalternativ for dobbeltspor fram til dagens Hamar stasjon og en tilhørende meklingsavtale. 

Med sammenhengende dobbeltspor blir det 55 min reisetid med toget fra Oslo til Hamar. 

Hensetting/togparkering

Det ble vedtatt en egen kommunedelplan for togparkering/ hensettingsanlegg ved Hjellum (kommunestyret 27. mai 2020, sak 90/20). Se planen her.

Bane NOR har utarbeidet en ny nasjonal strategi for togparkering, som ble kunngjort 2. november 2022. Her framgikk det at planene om å bygge 12 nye parkeringsplasser på Hjellum skulle skrinlegges.

I stedet beholdes dagens syv eksisterende plasser på Hamar stasjon. Videre vil Bane NOR bygge nye plasser på egen grunn: 20 ved Grorud verksted og to på Eidsvoll stasjon. Nytt anlegg for togparkering er også under bygging på Lillehammer. 

Bakgrunn

Første planfase for kommunedelplanen foregikk parallelt i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Her var det 4 traséalternativer gjennom Hamar som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring (Vest med bro, Vest med kulvert, Midt og Øst). Det kom innsigelser til alle alternativene.

Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I andre planfase av kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar ble det utredet tre traséalternativer -  Vest med kulvert, Øst A og Øst C. Samtidig ble det utarbeidet en egen kommunedelplan for hensettingsanlegg. Begge planforslag var på høring fra 21. desember 2019 til 14. februar/6. mars 2020. 

Jernbanetrasé
 
Kommunedelplan for InterCity dobbeltspor gjennom Hamar, med traséalternativ Øst C, ble vedtatt av Hamar kommunestyre 24. juni 2020, sak 117/20. Se saksframlegg med plan- og utredningsmateriale og protokoll fra møtet her. På grunn av innsigelser ble vedtaket ikke rettskraftig, og saken gikk videre til mekling hos fylkesmannen.

Etter mekling ble det gjort nytt vedtak i kommunestyret og Kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar ble med det vedtatt 18. november 2020. Vedtaket ble gjort med 30 stemmer for meklingsresultatet og 9 mot. 

Vedtaket innebærer båndlegging av arealer fra kommunegrensa i Åkersvika til og med Hamar stasjon (se kart under). I henhold til meklingsavtalen betyr det også at Bane NOR skal bidra med 30 mill kroner til realisering av ny bru over jernbanen til Espern. Kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar gir grunnlag for at Hamar kommune kan komme videre med viktige byutviklingsprosjekter i strandsonen.

Båndleggingssonen

 
Det skraverte arealet er båndleggingssonen som er vedtatt gjennom kommunedelplanen.
 
For arealene videre nordover fra stasjonen langs Vest-korridoren og for Øst-korridoren gjelder ikke båndleggingen fra tidligere planforslag lenger. Det samme gjelder båndleggingssoner for trasekorridorer som var fastsatt i kommuneplanens arealdel fra 2018. Den vedtatte planen legger med det til rette for utbygging av dobbeltspor til Hamar stasjon, men ikke videre gjennom Hamar.

Se alle saksdokumenter fra kommunestyrebehandlingen 18. november 2020 her (Sak 180/20).(oppdater lenke)

Vedtaket i sin helhet:

  1. Hamar kommunestyre aksepterer meklingsresultatet og vedtar kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar, jf. plankart med planbestemmelser og retningslinjer slik det framgår av vedlegg. Planbeskrivelsen gjelder de forhold som er relevante innenfor vedtatt planområde. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15
  2. Det tas ikke stilling til endelig trasevalg for dobbeltspor gjennom Hamar nå.
  3. Hamar kommunestyre forutsetter at de forholdene som ikke reguleres gjennom kommunedelplanen, men som er omtalt i notat/avtale datert 19.10.20, følges opp av Bane NOR.
  4. Hamar kommunestyre ber berørte myndigheter bidra til at parsellen Åkersvika – Hamar stasjon, inkludert modernisering av stasjonen, finansieres og bygges fortløpende som en del av parsellen Sørli – Åkersvika og at den får plass i Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033.
  5. Hamar kommunestyre er innforstått med at flytting av driftsbasen ikke inngår i IC-tiltaket, men forutsetter at berørte myndigheter tilrettelegger for en flytting av driftsbasen ut av Hamar sentrum.
  6. Hamar kommunestyre mener det er problematisk at staten skyver på målet for den nasjonale jernbaneutbyggingen underveis i en igangsatt planprosess, og med det har bidratt til et stort folkelig engasjement rundt trasevalg og store planressurser uten at det har gitt avklaring og utbygging.

Konkrete tiltak som skal gjennomføres i henhold til meklingsavtalen:

  1. Gjennomføre stasjonstiltak i samarbeid med Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen i perioden 2023 til 2025 basert på ny vedtatt reguleringsplan og gjennomført delprosjekt for stasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i tidligere utført mulighetsstudie.
  2. Anleggsbidrag Espern bru: 30 mill kr til et anleggsbidrag, under forutsetning av at Hamar kommune, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom også bidrar til en fullfinansiering av brua. Anleggsbidraget fra Bane NOR SF skal gå til reduksjon av den kommunale andelen. Espern bru er planlagt bygget i 2023. Dagens planovergang skal da legges ned slik at byutvikling på Mjøssiden av stasjonen kan starte.
  3. Dobbeltspor fra Åkersvika inn til og med stasjonsområdet er klart mest hensiktsmessig å gjennomføre sammen med utbygging av Sørli-Åkersvika. Dette tilsier gjennomføring i 2027 – 2030, med forbehold om finansiering i NTP/kommende Statsbudsjetter. Undergangen under stasjonen kan komme på plass samtidig med en eventuell full oppgradering av stasjonen. 

Ofte stilte spørsmål

Nei, tidligere båndlegginger er opphevet. Det er bare båndlegging innenfor den vedtatte kommunedelplanen som gjelder. Generelt gjelder 30 meter byggegrense fra jernbanespor, jf Jernbaneloven.