Skolestruktur for fremtida

Utvalg for miljø og oppvekst har arbeidet med framtidig struktur for barnehager og skoler i Hamar. Arbeidet ble sluttbehandlet av kommunestyret høsten 2022.  

Her kan du lese mer om vedtaket som er gjort om ny skolestruktur i Hamar.

Etter vedtaket om ny skolestruktur i Hamar, er det satt i gang fire ulike delprosjekter som sammen skal lede oss frem mot nye skoler. Målet er å komme frem til gode og framtidsrettede løsninger; både bygningsteknisk og innholdsmessig for alle som blir berørt.

Prosjekt: Framdriftsplan skolestruktur

  • Eies av konstituert kommunedirektør, Kjetil Wold Henriksen. Ledes av Utviklings- og strategiavdelingen.

Delprosjektet skal legge fram et 10-årig investeringsbudsjett innen utgangen av første tertial 2023. Målet er å på plass et konkret forslag til hva som skal skje med de ulike skolene i løpet av disse kommende ti årene. Det skal være deltakelse i prosjektet fra blant annet Opplæring og oppvekst, hovedtillitsvalgte, økonomiavdelingen og By, miljø og arbeid for å kunne møte alle behov og legge gode planer i et helhetlig perspektiv.

Prosjekt: Design Hamarskolen

  • Eies av kommunalsjef Dordy Wilson

Dette skal være et bredt sammensatt prosjekt for å definere «Hva er framtidas Hamarskole?» Alle barne- og ungdomsskolene i Hamar har valgt ut representanter til arbeidsgruppen. Tillitsvalgte er også representert. I tillegg til ansatte, skal både elever og foresatte (FAU) involveres i arbeidet underveis. Arbeidet skal til slutt lede frem til en funksjonsbeskrivelse for de nye skolene i Hamar.  

Prosjekt: Prestrud og Ingeberg skoler

  • Prosjektleder Helle Smedstuen, prosjektavdelingen i By, miljø og arbeid 

Delprosjektet skal kartlegge den fysiske bygningsmassen på Ingeberg og Prestrud skole, som ifølge kommunestyrevedtaket blir de første skolene som blir berørt av strukturendringene. Gjennom kartleggingen skal det legges et grunnlag, som skal samkjøres med prosjekt «Design Hamarskolen» når det er ferdig.

Plan for ivaretakelse av elever, ansatte og foreldre

  • Eies av grunnskoleleder Jorid Skinnehaugen Myhre.

Forarbeidet her er allerede i gang, sammen med blant andre hovedtillitsvalgte og HR. Planen skal forankres med skoleledelsen.

Sitat fra vedtaket om skolestruktur: "Det skal lages en tidsplan med oversikt over aktiviteter for å sikre gode overgangsordninger som ivaretar elever og ansatte. Planen skal lages i samarbeid med de berørte skolene i henhold til prioriteringsrekkefølgen og forankres i skolemiljøene." Forslaget ble enstemmig vedtatt.