Naturskolens hovedområder

 • Undersøkelser, observasjon og kartlegging av naturmiljøer i skog og vann
 • Realfag
 • Klima, energi, miljø og avfallshåndtering
 • Kulturminner
 • Friluftsliv, med aktiviteter knyttet opp til skolens nærmiljø
 • Urbant landbruk

Naturskolens tilbud

 • Grunnopplegg – 27 opplegg med ulike tema kun for Hamarskolene. Tilpasset alle trinn og gjeldende læreplan.
 • Prosjekter – skoler i nabokommunene deltar sammen med Hamarskoler. Tema innen vann, skog, klima, energi, miljø.
 • Oppdrag – opplegg og prosjekter naturskolen blir leid inn for å gjennomføre for skoler, organisasjoner, fylkeskommunen oa.
 • Barnehage – opplegg for barnehagebarn.
 • Alternativ opplæringsarena – enkelte elever fra Hamarskolen trenger et annet opplegg og en annen arena i sin skolehverdag. 
 • Kurs – for både ansatte i skole og barnehage.

Alternativ opplæringsarena

Den alternative opplæringsarenaen er et deltidstilbud for enkeltelever, og organiseres som en egen del av Hamar Naturskole. Tilbudet baseres på hele undervisningsdager og med små elevgrupper, men gir også muligheter for kortere dager og kortere perioder. I snitt har vi ca. 5 -6 elever ukentlig på dette konseptet. Dagen(e) tar utgangspunkt i målsettinger fra den enkelte elevs individuelle opplæringsplan (IOP). Undervisningen baserer seg i stor grad på natur, miljø og friluftsliv, samtidig som vi vektlegger sosial mestring og erfaringsbasert læring. 

Hamar Naturskole som nasjonal aktør

Naturskolen har flere regionale og nasjonale samarbeidsaktører. Vi jobber både lokalt, regionalt og nasjonalt med barnehager, skoler, ansatte og andre.

Samarbeidspartnere

 • Høgskolen i Innlandet gjennom kurs av alle førsteårsstudenter i lærerutdanningen
 • Naturfagsenteret gjennom Den naturlige skolesekken
 • Anno Museum gjennom ulike aktivitetsdager
 • Innlandet fylkeskommune gjennom ulike prosjekter
 • Vitensenteret Innlandet gjennom ulike aktivitetsdager
 • Ringsaker kommune gjennom sykkelsatsning
 • Hias gjennom ulike vannprosjekter
 • Sirkula gjennom ulike prosjekter knyttet til gjenvinning, ombruk, miljø og bærekraft
 • Teknisk naturvitenskaplig forening gjennom ulike realfagsprosjekter
 • Norsk Vann - kursing av barnehageansatte i temaet vann
 • Fiskesprell
 • Den naturlige skolesekken
 • Sparebankstiftelsen
 • Jønsberg vgs - praksisstudenter
 • Sirkula
 • Hias
 • Tekna
 • Storhamar vgs
 • Skogbrukets kursinstitutt
 • Skogselskapet
 • Norsk skogmuseum
 • Furnes allmenning - Vollkoia
 • Hold Innlandet rent
 • Kriminalomsorgen i frihet
 • Lokale lag og foreninger
 • Norges grønne fagskole Vea
 • Norsk institutt for vannforskning NIVA gjennom Mjøsa
 • Hamar kommune
 • Nordplus