Naturskolens hovedområder

 • Undersøkelser, observasjon og kartlegging av naturmiljøer i skog og vann
 • Klima, energi, miljø og avfallshåndtering
 • Kulturminner fra vikinggraver til skipsfartens historie på Mjøsa
 • Friluftsliv, med aktiviteter knyttet opp til skolens nærmiljø

Naturskolens organisering

Vi fokuserer på 7 delområder:

 • Grunnopplegg – 27 opplegg med ulike tema kun for Hamarskolene. Tilpasset alle trinn og læreplan.
 • Prosjekter – skoler i nabokommunene deltar sammen med Hamarskoler. Tema innen vann, skog, klima, energi, miljø.
 • Oppdrag – opplegg og prosjekter naturskolen blir leid inn for å gjennomføre for skoler, organisasjoner, fylkeskommunen oa.
 • Barnehage – opplegg for barnehagebarn.
 • Alternativ opplæringsarena – enkelte elever fra Hamarskolen trenger et annet opplegg og en annen arena i sin skolehverdag. Det får de her.
 • Kurs – for både ansatte i skole og barnehage.

Alternativ opplæringsarena

Den alternative opplæringsarenaen er et deltidstilbud for enkeltelever, og organiseres som en egen del av Hamar Naturskole. Tilbudet baseres på hele undervisningsdager og med små elevgrupper, men gir også muligheter for kortere dager og kortere perioder. I snitt har vi ca. 5 -6 elever ukentlig på dette konseptet. Dagen(e) tar utgangspunkt i målsettinger fra den enkelte elevs individuelle opplæringsplan (IOP), og baserer seg i stor grad på natur, miljø og friluftsliv, samtidig som man vektlegger den sosiale mestringen og erfaringsbasert læring. 

Viktig ressurs for skolene og barnehagene i Hamar

Naturskolen har også et regionalt og nasjonalt midtpunkt for praktisk naturfaglig undervisning der elevene involveres i ulike problemstillinger som gjelder deres hverdag. Dette skaper i sin tur forståelse for de globale utfordringene vi har i dag med klimaforandringer og andre miljørelaterte miljøutfordringer. Derfor er også henvendelsene mange fra ulike kanter. Både kommuner, organisasjoner og faglige etater henvender seg hit og vil ha både ideer og praktisk hjelp til å gjennomføre større og mindre prosjekter.

En naturskole er en virksomhet med egne/egen ansatte/ansatt som gir skoler og barnehager et tilbud om undervisning innen naturfaget med utgangspunkt i kommunens eller skolens egen natur, nærmiljø og læreplan. Naturskolens tilbud skal inngå som en del av undervisningen elevene arbeider med til daglig, og skal være en fordypning og en praktisk videreføring av dette arbeidet. Naturskolen tilbyr som oftest dagbesøk, og benytter praktisk arbeid i sin metodikk, dvs observasjoner, undersøkelser og kartlegginger. Ofte benyttes forskermetodikk gjennom i arbeidet («forskerspiren»).

Barnehagetilbud fra Hamar Naturskole

Hamar Naturskole og barnehageseksjonen i Hamar kommune har et samarbeid hvor naturskolen skal være en ressurs inn mot de kommunale barnehagene i Hamar. Naturskolen ønsker å legge fokus på barna i barnehagen som forskerfrø. Det må tidlig plantes en nysgjerrighet hos barna.

Gjennom dette samarbeidet setter vi fokus på opplevelse, aktivitet og læring innenfor hovedområdet som naturskolen arbeider med som er natur og miljø. Fokus vil være på barn som småforskere/naturforskere og basert på fagområder fra rammeplanen.

Under følger en oversikt over hva samarbeidsavtalen mellom Hamar Naturskole og barnehageseksjonen i Hamar kommune betyr for den enkelte barnehage:

 • Barnehagene kan bruke naturskolen til kurs/skolering av ansatte innenfor fagområdet. Det kan være på et personalmøte, planleggingsdag o.l.
 • Sammen med ped-ledere eller ansvarlige i barnehagen veileder vi innenfor fagområdet
 • Låne ut utstyr og materiell til naturforskning
 • Veilede ved innkjøp og produksjon av forsknings- og naturfaglig materiell
 • Kartlegging av naturmiljøet rundt barnehagene, hvordan kan barnehagen bruke sitt område med fokus på læring
 • Barnehagene kan ta kontakt med naturskolen ved behov. Naturskolen vil fungere som et kompetansesenter for barnehagene
 • I enkelte barnehager vil naturskolen også prøve ut enkelte opplegg, dvs at vi sammen med ped-leder gjennomfører noen opplegg sammen med barna.

Hamar Naturskole tilbyr også skolering og kursing til barnehager i andre kommuner.

Hamar Naturskole som nasjonal aktør

Naturskolen har flere regionale og nasjonale samarbeidsaktører som f.eks. Hias, Sirkula, fylkeskommuner, Naturfagsenteret, Den naturlige skolesekken, Tekna m.fl. Det gjør at vi jobber både lokalt, regionalt og nasjonalt med barnehager, skoler, ansatte og andre.

Samarbeidspartnere

 • Høgskolen i Innlandet gjennom kurs av alle førsteårsstudenter i lærerutdanningen
 • Naturfagsenteret gjennom Den naturlige skolesekken
 • Anno Museum gjennom ulike aktivitetsdager
 • Innlandet fylkeskommune gjennom ulike prosjekter
 • Vitensenteret Innlandet gjennom ulike aktivitetsdager
 • Ringsaker kommune gjennom sykkelsatsning
 • Hias gjennom ulike vannprosjekter
 • Sirkula gjennom ulike prosjekter knyttet til gjenvinning, ombruk, miljø og bærekraft
 • Teknisk naturvitenskaplig forening gjennom ulike realfagsprosjekter
 • Norsk Vann - kursing av barnehageansatte i temaet vann
 • Fabelaktiv - ulike filmprosjekter
 • Jønsberg vgs - praksisstudenter
 • Storhamar vgs
 • Skogbrukets kursinstitutt
 • Skogselskapet
 • Norsk skogmuseum
 • Furnes allmenning - Vollkoia
 • Hold Innlandet rent
 • Kriminalomsorgen i frihet
 • Lokale lag og foreninger
 • Norges grønne fagskole Vea
 • Norsk institutt for vannforskning NIVA gjennom Mjøsa
 • Hamar kommune
  • Opplæring og oppvekst
  • Kulturavdelingen
  • Miljøavdelingen
  • Sykkelbysatsningen
  • Skogbruksavdelingen