Musikk fra  livets begynnelse

Gruppetilbud for småbarnsforeldre og andre omsorgspersoner med baby 6- 18 måneder. 

Her skal vi synge, danse og leke med barna! Sangen står sentralt og blir en inngangsport til meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser i et trygt fellesskap.

Atmosfæren er uformell og musikkgruppene passer for alle. For ditt barn er akkurat din stemme den fineste i verden, stemmen er kjent og trygg. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og små barn. Dette har stor betydning for barnets utvikling. 

Gruppestørrelsen er begrenset, slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt. Musikkgruppens innhold er tilpasset barnets alder.

TID: Torsdager kl 11:00-11:45

STED: Korsalen i Hamar kulturhus

Lærer: Ida Kristine Hansen

Musikklek

Tilbud for barnehagebarn 4-5 år (hvis stor nok gruppe)

I musikklek skal barna utforske, få erfaringer, og oppleve mestring i ulike aktiviteter knyttet til musikk. Barna skal få ta i bruk fantasi og kreativitet, og få oppleve varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på ulike måter gjennom musikalske aktiviteter.

Arbeidsmåtene kan være sang, lek, dans, bevegelse, lytting, rim og regler eller bruk av rytmeinstrumenter. Leken er en viktig arena for barns utvikling og læring, derfor skal være en lekende tilnærming til aktivitetene. Musikklek skal bidra til at barna kan oppleve, glede, humor, spenning og engasjement gjennom musikk. Tilbudet skal speile ulike sjangre og stilarter i musikken. Vi skal være bevisste på barns ulike uttrykksformer og legge til rette for medvirkning som er tilpasset barnas alder og individuelle forutsetninger. Gjennom musikklek vil barna oppleve å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de får hjelp til å mestre balansen mellom og ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

TID: Mandag ettermiddag

Kulturkarusell 

Tilbud for barn på 1. og 2. trinn (hvis stor nok gruppe)

Kulturkarusellen er et aktivitetstilbud hvor barna gjennom lek og samhandling gjøres kjent med ulike kunstuttrykk.

Sang, rytmelek og utforsking av instrumenter vil være et  hovedfokus. I kortere perioder vil barna i tillegg få muligheten til å  uttrykke seg gjennom dans, billedkunst og teater.

Vi setter opplevelsen og prosessen i fokus men vil også tilrettelegge for mindre visninger for foreldre.

Kulturkarusellen vil være et sted for samspill, improvisasjon utforsking, lek og læring.

TID: Mandag ettermiddag

Kontaktinformasjon

Rektor: Anette Solberg
Telefon: 482 77 087