Musikk fra livets begynnelse

Gruppetilbud for småbarnsforeldre og andre omsorgspersoner med baby 6- 18 måneder. 

Her skal vi synge, danse og leke med barna! Sangen står sentralt og blir en inngangsport til meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser i et trygt fellesskap.

Atmosfæren er uformell og musikkgruppene passer for alle. For ditt barn er akkurat din stemme den fineste i verden, stemmen er kjent og trygg. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og små barn. Dette har stor betydning for barnets utvikling. 

Gruppestørrelsen er begrenset, slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt. Musikkgruppens innhold er tilpasset barnets alder.

Oppstart med ny gruppe vurderes for høsten 2024 hvis nok påmeldinger.

Musikklek

Tilbud for barnehagebarn 4-5 år (hvis stor nok gruppe)

I musikklek skal barna utforske, få erfaringer, og oppleve mestring i ulike aktiviteter knyttet til musikk. Barna skal få ta i bruk fantasi og kreativitet, og få oppleve varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på ulike måter gjennom musikalske aktiviteter.

Arbeidsmåtene kan være sang, lek, dans, bevegelse, lytting, rim og regler eller bruk av rytmeinstrumenter. Leken er en viktig arena for barns utvikling og læring, derfor skal være en lekende tilnærming til aktivitetene. Musikklek skal bidra til at barna kan oppleve, glede, humor, spenning og engasjement gjennom musikk. Tilbudet skal speile ulike sjangre og stilarter i musikken. Vi skal være bevisste på barns ulike uttrykksformer og legge til rette for medvirkning som er tilpasset barnas alder og individuelle forutsetninger. Gjennom musikklek vil barna oppleve å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de får hjelp til å mestre balansen mellom og ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

TID: Tilbudet gis på dagtid for unger i Lundbo, Kronborg og Lovisenberg barnehager våren 2024.

Kontaktinformasjon

Rektor: Anette Solberg
Telefon: 482 77 087