Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige instanser støtter og utfyller hverandres arbeid: SLT handler om hvordan vi kan jobbe bedre sammen!

Alle ønsker et trygt lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det er mange aktører både i politiet og i kommunen som arbeider for å nå dette målet, og det er viktig å koordinere arbeidet for å få et godt resultat.

Kommunestyret vedtok i 2004 at Hamar skal være en SLT-kommune.

Selv om SLT primært handler om å forebygge kriminalitet, har Hamar valgt å se alt det forebyggende arbeidet i sammenheng. SLT i Hamar kommune har derfor fokus på atferd, psykisk helse, rus og kriminalitet.

SLT-koordinator er plassert i stab hos leder for barn- og familieavdelingen. Her skal SLT-koordinator først og fremst ha fokus på systemer og strukturer, og bidra til at ulike faginstanser arbeider bedre sammen i det forebyggende arbeidet.

SLT-arbeidet har tre nivåer; styringsnivå (overordnet styring, gir retning for arbeidet), arbeidsutvalg (koordinerende nivå, målene skal brytes ned i praktisk handling) og utføringsnivå (direkte kriminalitetsforebyggende arbeid, ansatte som arbeider direkte med de unge).

Styringsnivå

Overordnet organ er Politirådet. De vedtar planer/gir retning for arbeidet, blir informert om SLT-arbeidet i kommunen og er en arena for generell drøfting av kriminalitetsforebyggende arbeid.

Politirådet består av:

 • ordfører
 • kommunedirektør
 • politistasjonssjef
 • SLT-koordinator

Koordinerende nivå

Koordinerende arbeidsgruppe har møter hver 2. måned. Koordinerende arbeidegruppe er "eier" av SLT-arbeidet i kommunen. De utarbeider planer og sikrer framdrift i forhold til planene, de bryter planene ned i bestillinger av handlinger/tiltak/arbeid hos det utførende nivået, og de evaluerer SLT-arbeidet. Koordinerende arbeidsgruppe drøfter dessuten ressurssituasjonen for SLT-arbeidet, og bidrar med ressurser (tid/penger) for de tiltakene som krever dette.

Utførende nivå

Hamar kommune har etablert "aldersteam" som har til hensikt å sikre en tverrfaglig og samordnet innsats i det forebyggende arbeidet. Disse tverrfaglige teamene er SLTs utførende nivå. 

Hamar kommune har etablert "aldersteam" som har til hensikt å sikre en tverrfaglig og samordnet innsats i det forebyggende arbeidet. De tverrfaglige teamene består av fagpersoner fra barnevernet, helsestasjonen, PPT, BIK BUP og politiet, og de har møter 3 timer hver 2. uke. Andre faginstanser, herunder skole og barnehage, inviteres inn i og kan melde opp saker der dette er hensiktsmessig eller nødvendig.

De tverrfaglige gruppene har fokus på atferd, psykisk helse, rus og kriminalitet. Teamene skal jobbe med selektivt forebyggende tiltak opp mot foreldre og barn/unge med formål å identifisere risikofaktorer og ressurser, og hindre at identifiserte problemer utvikler seg videre. Kommunen ønsker med dette å etablere et helhetlig tilbud der flere tjenesteområder jobber mot samme mål etter prinsippet "en dør inn til hjelpeapparatet".

De tverrfaglige teamene er SLTs utførende nivå. Dette innebærer at de tverrfaglige teamene iverksetter SLT-planene og de praktiske handlingene/tiltakene som koordinerende arbeidsgruppe bestemmer, de evaluerer iverksatte tiltak, og de rapporterer til koordinerende arbeidsgruppe. SLTs utførende nivå har altså både et individ- og systemfokus.

Ungdomsarrangement i denne sammenheng defineres som konserter, diskotek eller dans, som er tilgjengelig for offentligheten. Regler for arrangementer er forankret i Politiloven §§11 og 14 jf. politivedtekt for Hamar §§ 36-37-38.

Retningslinjene gjelder også lukkede arrangementer med deltagere fra en eller flere skoler, når det er for flere enn 100 deltagere.

 1. De som er ansvarlige for arrangementet må senest innen 14 dager før tilstelningen/i forvegen søke politiet om tillatelse.
 2. Det bør tilstrebes at arrangementet legges i nærheten til den skolekrets ungdommen tilhører. Skolearrangementer bør godkjennes hos skoleledelse og foreldreråd/driftsstyre.
 3. Arrangementene skal være rusfrie.
 4. Det skal være en voksen over 25 år som er med som ansvarlig for arrangementet.
 5. Det skal være tilstrekkelig med vakter over 20 år slik at man kan opprettholde nødvendig ro og orden. Navneliste på vakter skal sendes politiet senest 5 dager før arrangementet.
 6. Angående åpningstider tilrår vi følgene:
 7. Arrangement for ungdom i alderen 13 til 15 år avsluttes senest kl 22.00
 8. Arrangement for ungdom i alderen 15 til 18 år avsluttes senest kl 01.00
 9. Vi tilrår ikke at det arrangeres offentlige arrangementer som beskrevet over for ungdom under ungdomsskolealder.

Skjemaene for fritak fra taushetsplikten og orienteringsskjemaet skal benyttes når man ønsker å melde en sak inn til de tverrfaglige SLT-teamene. Du finner skjemaene under "Skjemaer".

 

Filmer om SLT - lang og kort versjon