Politikontakten er kommunens rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid, og er viktig i det forebyggende arbeidet for at ungdom i Hamar skal ha det bra.

Politikontaktens oppgaver:

  • Sikre gode samhandlingsrutiner mellom politi og kommunen, herunder sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiet sin nærpolitirolle.
  • Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer og/eller i andre relevante tverrfaglige forum i kommunen.
  • Være politiets faste bindeledd mellom befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også i kommuner der politiet ikke har eget tjenestested
  • Bidra til god samhandling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.
  • Gi informasjon om kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd, som setter kommunen i stand til å iverksette kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende tiltak.
  • Sørge for at politiet jobber kriminalitetsforebyggende i kommunen er i tråd med Innlandet politidistrikts kriminalitetsforebyggende virksomhetsplan.