Første trinn i utbyggingen: Etablering av nytt vann og avløpsanlegg i Krokstien, med tilhørende opparbeidelse av ny veg.
I løpet av mai startet arbeidene i Imerslundmarka opp, med påfølgende oppstart i Gåsbuvegen etter fellesferien 2023. 

Støy og trafikk

Generelt vil beboere langs anleggsområdet kunne merke en økning i støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidene. Den generelle arbeidstida vil være mellom klokka 07:00-15:00 (man-fre).

Det vil løpende gjøres tiltak for å begrense påvirkningen på omgivelsene i størst mulig grad i gjennomføringen. Anleggsarbeidene krever også perioder med omlegging av dagens tilkomster og trafikkavvikling, hvor tilkomster for den enkelte berørte grunneier avklares i forkant. Trafikkavvikling vil bli skiltet i henhold til godkjente arbeidsvarslingsplaner. 

Korte fakta om utbyggingsarbeidet

Hamar kommune vedtok i kommunestyret 18.12.19 å fremforhandle forslag til utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere på Ingeberg, samt planlegge nødvendige infrastruktur i området. 

Det er planlagt for en miljøgate med beplantning langs Gåsbuvegen med gang- og sykkelveg, ca 250 meter.  I fylkesvegen Imerslundmarka planlegges med gang- og sykkelveg ca 650 meter. 
 
I forbindelse med Gåsbuvegen ble det vurdert alternative kryssløsninger, og formannskapet i Hamar vedtok 02.09.20 å regulere området for å innarbeide en gangbru som krysningspunkt i Gåsbuvegen, i stedet for en tidligere påtenkt kulvert. Gangbrua er tenkt plassert med direkte tilknytning til Ingeberg skole. 

  • Arbeid med utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere på Ingeberg er gjennomført.  
  • Detaljprosjektering av byggeplan for området pågår. 
  • Innenfor området er det også planlagt turveger / stier og en sentral lekeplass. 
  • Det er også planlagt kommunale VA-ledninger for området. 

Spørsmål i forbindelse med prosjektet? 

Hamar kommune
Leiv Andreas Schulstad
Tlf.: 982 17 306
E-post: las@envidan.no

Dobloug Entreprenør AS
Jan Olav Sørli 
Tlf.: 908 49 912
E-post: jan@Doblougentreprenor.no

Prosjketleder (Hamar kommune) er Jan Tore Sagbakken, tlf 454 15 352.

Om Ingeberg

Ingeberg ligger 5 km nord-øst for Hamar sentrum og er et tettsted etablert på 1960-70 tallet. Det består av eneboligbebyggelse, skole og barnehage og er omkranset av jordbruks- og skogsområder.

På Ingeberg har man muligheten for at folk som ikke ønsker å bo i sentrum kan bosette seg i mer landlige omgivelser men likevel sentrumsnært. Kommunens hovedvisjon er at Ingeberg skal utvikles til et godt sted å bo med en klar identitet basert på miljø og estetikk.

Områdereguleringen legger til rette for et styrket lokalsentrum med gode forbindelser til skole, barnehage, grønnstruktur og andre møteplasser.