Første trinn i utbyggingen var etablering av nytt vann og avløpsanlegg i Krokstien, med tilhørende opparbeidelse av ny veg. I løpet av mai 2023 startet arbeidene i Imerslundmarka opp, med påfølgende oppstart i Gåsbuvegen etter fellesferien 2023.

Vinteren 2024 har gitt noen utfordringer: Omfanget av arbeidene i Gåsbuvegen ble mer omfattende enn planlagt, da det måtte skiftes ut vann og avløpsledninger på grunn av dårlige grunnforhold. Det ble også noen dager med stopp på grunn av streng kulde.

Gåsbuvegen vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring. Den vil ikke bli permanent åpnet før anlegget står ferdig høsten 2024.

Brev til berørte i anleggsfasen:

Støy og trafikk

Generelt vil beboere langs anleggsområdet kunne merke en økning i støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidene. Den generelle arbeidstida vil være mellom klokka 07:00-15:00 (man-fre).

MERK: Holsvegen gjenåpnes for trafikk via Gåsbuvegen i retning mot Hamar fra tirsdag 23.01. Dette innebærer også at bussrutene går tilbake til normalt mønster.

Det vil løpende gjøres tiltak for å begrense påvirkningen på omgivelsene i størst mulig grad i gjennomføringen. Anleggsarbeidene krever også perioder med omlegging av dagens tilkomster og trafikkavvikling, hvor tilkomster for den enkelte berørte grunneier avklares i forkant. Trafikkavvikling vil bli skiltet i henhold til godkjente arbeidsvarslingsplaner. 

Korte fakta om utbyggingsarbeidet

Hamar kommune vedtok i kommunestyret 18.12.19 å fremforhandle forslag til utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere på Ingeberg, samt planlegge nødvendige infrastruktur i området. 

Det er planlagt for en miljøgate med beplantning langs Gåsbuvegen med gang- og sykkelveg, ca 250 meter.  I fylkesvegen Imerslundmarka planlegges med gang- og sykkelveg ca 650 meter. 
 
I forbindelse med Gåsbuvegen ble det vurdert alternative kryssløsninger, og formannskapet i Hamar vedtok 02.09.20 å regulere området for å innarbeide en gangbru som krysningspunkt i Gåsbuvegen, i stedet for en tidligere påtenkt kulvert. Gangbrua er tenkt plassert med direkte tilknytning til Ingeberg skole. 

  • Arbeid med utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere på Ingeberg er gjennomført.  
  • Detaljprosjektering av byggeplan for området pågår. 
  • Innenfor området er det også planlagt turveger / stier og en sentral lekeplass. 
  • Det er også planlagt kommunale VA-ledninger for området. 

Spørsmål i forbindelse med prosjektet? 

Hamar kommune
Leiv Andreas Schulstad
Tlf.: 982 17 306
E-post: las@envidan.no

Dobloug Entreprenør AS
Jan Olav Sørli 
Tlf.: 908 49 912
E-post: jan@Doblougentreprenor.no

Prosjketleder (Hamar kommune) er Jan Tore Sagbakken, tlf 454 15 352.

Om Ingeberg

Ingeberg ligger 5 km nord-øst for Hamar sentrum og er et tettsted etablert på 1960-70 tallet. Det består av eneboligbebyggelse, skole og barnehage og er omkranset av jordbruks- og skogsområder.

På Ingeberg har man muligheten for at folk som ikke ønsker å bo i sentrum kan bosette seg i mer landlige omgivelser men likevel sentrumsnært. Kommunens hovedvisjon er at Ingeberg skal utvikles til et godt sted å bo med en klar identitet basert på miljø og estetikk.

Områdereguleringen legger til rette for et styrket lokalsentrum med gode forbindelser til skole, barnehage, grønnstruktur og andre møteplasser.