Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og  besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. https://www.116111.no/ 

Døgnåpent nummer.

For henvendelser om generell råd og veiledning eller bekymringsmeldinger.

Hamar interkommunale krisesenter er et gratis døgnåpent akuttsenter. De arbeider etter prinsippet brukermedvirkning, er med i samarbeidsmøter på senteret og følger ved behov til ulike hjelpeinstanser i hjemkommunene. Senteret er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvising fra lege eller andre for å få hjelp. Du kan også sende epost. 

Nettside Hamar interkommunale krisesenter

Fredag 16.00 - mandag 08.00, samt helligdager.
Systemet henviser (f.eks politi, lege)

Døgnåpen tjeneste for alle som opplever å ha det vanskelig.

Nettside Kirkens SOS 

 Nasjonalt,  tverretatlig  fagteam  som  gir  råd  og  veiledning  til  ansatte  i  hjelpeapparatet  og  utsatte  i  konkrete  saker.  Kompetanseteamet kan blant annet gi råd om hvordan kartlegge saken, vurdere risiko og om nødvendig oppfølging av saken. 
 

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med om livets utfordringer. De kan også gi ingotmasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Nettside Mental Helses hjelpetelefon

Mental Helse Ungdom har flere tilbud som hjelper unge. Tilbudene har til hensikt å forebygge og støtte med tiltak som fokuserer på ulike sider av det å ha utfordringer med psykisk helse. Tilbyr nå råd og veiledning gjennom videosamtaler.
Åpningstider mandag-fredag kl 11.00-18.00.
 

Minoritetsrådgiverne har spisskompetanse om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. De kan kontaktes for veiledning av elever, skoleansatte og hjelpeapparat.  

Oversikt over hvilke skoler som har minoritetsrådgivere

Til mennesker med behov for psykososial støtte og krisehjelp.

Ved akutte situasjoner som krever utrykning etter kl 15.30, ta kontakt med legevakt Tlf 116 117. 

Åpningstider mandag-fredag Kl 08.00 -15.30.

RUStelefonen er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste. De tar i mot henvendelser som omhandler rusproblematikk. De har særlig fokus på ungdom, men alle kan ta kontakt. RUStelefonen snakker med rusbrukere, pårørende, skoleelever og andre som lurer på noe om rus eller rusbruk.

Åpningstider mandag - fredag kl 11.00 - 18.00.

Nettside Rustelefonen 

Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud til barn og unge som kan snakke om det de har på hjertet.

Åpningstider mandag- fredag kl 14.00-22.00.

Nettside Røde Kors samtaletilbud 

Utekontakten samarbeider med skoler og andre instanser som møter risikoutsatt ungdom og jobber systematisk rundt den enkelte ungdom og dennes familie. Kommunens LOS-funksjon (forebygge drop-out fra skole) og fritidsveileder inngår som en del av utekontakt-teamet. Utekontakten er en del av kommunens samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), og er en sentral aktør i kommunens psykososiale og forebyggende ungdomsarbeid.

Åpningstider

  • Hverdager dagtid
  • Tirsdag / torsdag kl 14.00 - 22.00
  • Annenhver fredag kveld

Hjelpelinje for voksne som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Nettside Vold- og overgrepslinjen 

 

NB! Endringer i tjenestene kan skje fortløpende, men oversikten er oppdatert så langt vi har melding om.