Henvisning av offentlige instanser. Økonomisk støtte til fritidsaktivitet for familier med lav inntekt. Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter, lagidrett m.m. (det gis ikke støtte til f.eks. privat undervisning). Støtten gis for ett år av gangen inntil kr 3000,-. I særskilte tilfeller kan det gis støtte til f.eks. deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer. 
 
For hvem?
Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6-19 år som er bosatt i Hamar og hvor familien for tiden har lav inntekt. 

Hva kan det gis støtte til?
Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter, lagidrett m.m. (det gis ikke støtte til f.eks. privat undervisning). Støtten gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis støtte til f.eks. deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer.


Hvem kan henvende seg om bistand? (på vegne av barnet)
Alle instanser rundt barnet/ungdommen kan be om bistand via denne ordningen. Eksempelvis, skole, barnehage, barneverntjenesten, NAV, Helsestasjon, miljøarbeidere mm. som har kjennskap til barnet/ungdommen. I tillegg kan lagledere og trenere bistå med henvendelser.

Søker må i forkant ha vært i dialog med foresatte vedrørende ønske om og behov for bistand til en fritidsaktivitet. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Kriterier
Foresatte har ansvar for at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. I samråd med foresatte vurderes det om familien er i en slik situasjon at de ikke selv er i stand til å dekke utgiftene forbundet med fritidsaktiviteten. 
Fritidsveileder vil veilede i oppstarten, for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten.

Skjema til utfyllingEget skjema skal fylles ut med opplysninger om barnet og hvilket behov det søkes dekket. Lenken er her. (PDF, 106KB)

Kontaktinformasjon
Fritidsveileder Utekontakten:
Ellinor Hessen Tlf 468 04 269  

Digitalt økonomikurs: Hverdagsøkonomi + gjeldshåndtering.
Målgruppe: Innbyggere med vedvarende lav inntekt, redusert inntekt, økonomiske utfordringer, gjeld eller de som ønsker tips og råd om hvordan de bedre kan få oversikt over og håndtere sin hverdagsøkonomi.

Henvisning av offentlige instanser. Det gis støtte som ikke dekkes av ordninger gjennom kommunen, det må derfor søkes kontingentkassa først. Støtteordningen kan dekke medlemskontingent, treningsavgift, egenandel til cup/stevne/tur, utstyr, og/eller kursavgift i en organisert fritidsaktivitet (bortsett fra ordinært treningsstudio). Det gis støtte inntil kr 10.000 per barn i en tidsramme på 2 år. (Må ikke ha søkt ferie for alle først, selv om tiltaket brukes i ferie for alles søknadsprosess som rammeverk). Send epost med info om hvorfor det søkes denne ordningen og hvor mange barn det gjelder (ikke personopplysninger).
Målgruppe: Barn og ungdom 

Røde kors har et samarbeid med Coop-butikkene om at man kan søke om støtte til idrettsklær/klespakker til barn/ungdom i lavinntektsfamilier. Hjelpeapparatet kan ta kontakt med kundeservice og de vil sende en verdikode som vi kan videreformidlet til familier. Verdikoden gjelder kjøp i nettbutikken på inntil 2500,- kr per barn og gjelder en gang. 
 
Målgruppe: Barn og ungdom

For eks:

  • Barnebidrag
  • Barnetrygd
  • Foreldrepenger
  • Stønad til enslig forsørger
  • Stønad til barnetilsyn
  • Fødselspermisjon
  • Kontantstøtte
  • Omsorgspenger

Nettside: Nav Hamar