Mulighetsstudier for Prestrud og Ingeberg skoler

Våren 2023 ble det gjennomført mulighetsstudier for Prestrud og Ingeberg skole av prosjektavdelingen i by, miljø og arbeid, med bistand fra arkitekter. Prosjektet har kartlagt den fysiske bygningsmassen på Ingeberg og Prestrud skole, som ifølge kommunestyrevedtaket blir de første skolene som blir berørt av strukturendringene. Mulighetsstudien på Prestrud belyste flere alternativer, både nybygg og rehabiliteringsprosjekt. Her kan du se rapportene fra mulighetsstudiene:

Prestrud skole - mulighetsstudie oppgradering (PDF, 22MB)
Prestrud skole - mulighetsstudie nybygg (PDF, 20MB) 
Ingeberg skole - mulighetsstudie

Design Hamarskolen

Prosjektet Design Hamarskolen har utarbeidet en rapport som beskriver hvilken funksjonalitet en ny skole bør ha. Rapporten er utarbeidet av ansatte fra alle skolene i Hamar med involvering fra FAU og elever. Kort fortalt er dette beskrivelser av hvilke rom det er behov for, og hvor i bygget de bør ligge. Det er ikke ubegrenset arealbruk, men planløsningen i en ny skole skal følge opp beskrivelsene i Design Hamarskolen. Eksempler på arealbruk kan være plasseringer av inngang til garderober og toaletter til elever. Rapporten tas med inn i mulighetsstudiene og de enkelte forprosjektene.

Plan for ivaretakelse av elever, ansatte og foreldre

Det skal lages en tidsplan med oversikt over aktiviteter for å sikre gode overgangsordninger som ivaretar elever og ansatte. Planer for ivaretakelse av elever, foresatte og ansatte følges videre opp i hvert enkelt forprosjekt.  

Ettersom vedtaket om ny skolestruktur innebærer å avvikle Storhamar skole, er det satt i gang tiltak for å følge opp de ansatte som en forberedelse på endringsprosessen. I tillegg er det satt i gang et felles utviklingsarbeid for Storhamar, Prestrud og Greveløkka skoler. Utgangspunktet for arbeidet var å bli kjent, få kunnskap om hverandre gjennom faglig samarbeid og utvikle bedre praksis.

Framdriftsplan skolestruktur

Tidslinjen for det videre arbeidet ble fastsatt gjennom handlings- og økonomiplanen for 2024-2027. Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan ble behandlet av kommunestyret 20. desember.